Produženje roka za predaju dokumenata za izdavanje Dozvole za sezonu

На основу одредаба члана 158. Закона о Спорту РС, члана 55. тачка 4. Статута КСС, члана 51. став 2. и 3. Правилника о такмичењу КСС, а на предлог Комисија за издавање дозвола за сезону, Управни одбор КСС, на електронској седници одржаној дана 22 априла 2019.године, донео је следећу :

                                                                                                 О Д Л У К У

  1. Продужава се рок из члана  став 2. Правилника о такмичењу КСС за подношење захтева за издавање дозволе за сезону Комисији за издавање дозвола за сезону КСС до 1. јуна 2019. године.
  2. Продужава се рок из члана 51. став 3. Правилника о такмичењу КСС за оношење одлуке по поднетим захтевима за издавање дозволе за сезону од стране Комисије за издавање дозвола за сезону КСС до 15. јула 2019. године.
  3. Одредбе о продужењу рока, сходно се примењују и на клубове који подносе захтеве Комисији за одобравање учешћа у такмичењу, као и на Комисију за одобравање  учешћа у такмичењу о доношењу одлуке.

                                                                                         ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 На основу закључка са Заједничке седнице Комисија за издавање дозвола за сезону  КСС и УККЛС, као и Комисија за одобрење учешћа у такмичењу одржане 19.04.2019. године Управном одбору је упућен предлог о продужењу рокова за подношење захтева за издавање Дозвола за сезону и доношење првостепених одлука.

Као разлози наведени су каснији завршетак такмичења у КЛС и наступ клубова 1 МЛС у Супер лиги, као и примена одредби Правилника о такмичењу КСС и прикупљање документације којом се доказује испуњеност посебних услова за издавање дозвола за сезону.

Сходно члану 51. став 2. и став 3.  Управни одбор КСС је овлашћен да из оправданих разлога продужи рок за подношење захтева и доношење одлука Комисије за издавање дозвола за сезону.

Обзиром да рокови за доношење првостепених одлука свих комисија морају да буду усаглашени, као и због жалбеног поступка пред другостепеним органом, Управни одбор КСС донео је одлуку као у диспозитиву.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предраг Даниловић

Председник УО КСС

About The Author

Related posts