Odluka o nadležnosti javnih beležnika za overu Ugovora između igrača i kluba.

Na sednici Komisije za takmičenje, KOŠARKAŠKOG SAVEZA SRBIJE, održanoj 21. juna 2017. godine, u sastavu Branko Lozanov, Miodrag Ličina, Nebojša Mihailović, Boško Adžić, doneta je sledeća

O D L U K A
o nadležnosti javnih beležnika za overu Ugovora između igrača i kluba

Na osnovu Zakona o sportu, Zakova o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa i Zakona o javnom beležništvu RS, Javni beležnici su nadležni za overu potpisa prilikom zaključenja Ugovora između igrača i klubova.

Ukida se nadležnost Verifikatora KSS za overu potpisa u verifikaciju Ugovora između igrača i klubova.

Sve tipske Ugovore KSS-a i Anekse između igrača i kluba koje igrač i klub overe kod Javnog beležnika, klubovi su dužni da dostave u roku od 24 sata poštom i na imejl adresu: transfers@kss.rs, KOŠARKAŠKOM SAVEZU SRBIJE, na adresu: 11000 Beograd, Sazonova 83, u protivnom snose odgovornost shodno Disciplinskom pravilniku KSS.

IGRAČ prilikom overe ugovora mora imati sa sobom:
1.Ličnu kartu ili pasoš

KLUB prilikom overe ugovora mora imati sa sobom:
1.Ličnu kartu ili pasoš zakonskog zastupnika
2.Original izvod iz APR-a
3.Pečat kluba
4.Overeno punomoćje ako nije zakonski zastupnik kluba koji je upisan u APR-u (eventualno)
5.5 (pet) primeraka ugovora – 2 (dva) za klub, 1 (jedan) za igrača, 1 (jedan) za KSS, 1 (jedan) za javnog beležnika.

Ugovori koji su overeni u skladu sa Registracionim pravilnikom KSS kod Verifikatora KSS, ostaju na snazi do proteka vremena na koji su zaključeni.

13_KSS_KT_JAVNI BELEZNICI_63_12072017-1

About The Author

Related posts